Per què?

Marc legislatiu

-        Llei Orgànica per a la igualtat efectiva (3/2007 de 22 de març) Art 23. El sistema educatiu inclourà entre les seues finalitats l'educació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, així com l'eliminació dels obstacles que dificulten la igualtat efectiva.

-        Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Inclou la necessitat de Plans de sensibilització, Principis i valors del sistema educatiu, Foment de la igualtat.  Formació inicial i permanent del professorat.

-        Tant la LOE (Llei Orgànica 2/2006, de 3 maig, d’Educació) com a la LOMQE (Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa), assenyalen com uns dels seus principis la transmissió i la posada en pràctica de valors que afavorisquen la llibertat personal, la responsabilitat, la ciutadania democràtica, la tolerància, la igualtat, el respecte i la justícia, i que ajuden a superar qualsevol tipus de discriminació. 

Marc sociològic
- L’investigador Muñoz Villalobos V. en el seu treball per a la Comissió de Drets Humans de l’ONU, , ens constata alguns problemes i estereotips a nivell mundial, identificats pel Relator Espacial de Nacions Unides (FNUAP) sobre les qüestions de gènere a l'escola, són entre d'altres següents: llenguatges sexistes, falta de consideració d'assalts sexuals o de violències masclistes, falta de consideració igualitària d'èxits de xics i xiques. 

- Reivindicacions de les organitzacions i organismes que defensen l'equitat de gènere a les escoles plantegen que és urgent una revisió de programes i manuals escolars des d'una perspectiva de gènere, a fi d'abandonar el seu caire androcèntric i incloure també referències de dones. Es mostra així necessari utilitzar les "ulleres de gènere".

- L’EVOLUCIÓ DE L’ADOLESCÈNCIA ESPANYOLA SOBRE LA IGUALTAT I LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE (Investigació del govern d’Espanya)  Aquest estudi recull els resultats d’enquestes realitzades a 8.125 adolescents escolaritzats, 1.880 professorat i 176  equips directius de 223 centres educatius.  Els resultats obtinguts en 2013 tornen a posar de manifest, com es trobava en 2010, que des de l'adolescència la principal condició de risc de violència de gènere és la mentalitat sexista basada en el domini i la submissió

- Segons els estudis realitzats a la ciutat d'Ontinyent en relació al Pla d'Igualtat, es detecta que calen accions a tots els nivells (esportiu, cultural, festiu, d'oci, educatiu, administració, policia...) relacionats amb la igualtat i la prevenció de violència de gènere.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada